ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Loading...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศเรื่องการขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก แบบฟอร์มขอทราบคะแนนผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก

ตรวจผลการสอบคัดเลือก


เลขประจำตัวผู้สอบ(8หลัก)
ชื่อภาษาไทยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาไทย
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวผู้สอบ
โรงเรียน
จังหวัด
ผลการสอบคัดเลือก